Информация за подаване на сигнали

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ „ТЕРМОКС” ЕООД

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящото има за цел да ви предостави ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения чрез вътрешен канал на „ТЕРМОКС” ЕООД, ЕИК: 131065214, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Камен Андреев“ № 24, ет. 2 („Дружеството”), съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

II. ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ?

Съгласно българското законодателство, може да подавате сигнали за нарушения, свързани с нарушения на българското законодателство или относно определените в закона актове на Европейския съюз в областта на: обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите, както и на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве и защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз; нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми; извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения; правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

III. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛИ?

1. Сигнали може да подава и/или публично да оповестява информация физическо лице, за нарушения станали му известни, в качеството му на: работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането; лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволец или стажант; съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие; лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици; кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

2. Защита се предоставя и на: всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст; лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането; юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

IV. ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ПОЛУЧАВАТЕ ЗАЩИТА

1. Имате право на защита, при условие че сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по раздел II по-горе, и при условие че сте подали сигнал за нарушение при условията на закона.

2. Не се образува производство по и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен, ако сте били последващо идентифицирани) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

V. КАК И КЪДЕ МОГА ДА ПОДАМ СИГНАЛ?

1. В случай, че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в раздел II по-горе, и ако има основателна причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите чрез един от следните начини:

(а) изпращане на електронно съобщение на dataprivacy@thermox.bg;

(б) чрез лична среща;

(в) чрез обаждане на следния телефонен номер: 029533597;

(г) по поща/куриер до адреса на управление на дружеството.

2. При подаване на устен сигнал, ще протоколираме същия във формуляр, който ще помолим да разпишете. При подаване на писмен сигнал, моля да попълните формуляра за сигнал, който е утвърден от Комисия за защита на личните данни, който може да изтеглите от следния интернет адрес: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

3. Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес (ако има такъв), имена на лицето, срещу което се подава сигналът (когато се подава срещу конкретни лица и те са известни), конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, дата и подпис.

4. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи

изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

5. Ще предприемем необходимите действия за гарантиране на поверителността ви.

6. В допълнение, имате право да подадете сигнал и към външен канал, а именно Комисия за защита на личните данни, както и право да оповестите публично информация, при условията на закона.

VI. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПОДАВАНЕТО НА СИГНАЛ

1. След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички необходими доказателства, включително от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът при спазване на конфиденциалност, както и поверителност на личните ви данни.

2. При нужда можем да се свържем за допълнителна информация и документация.

3. Ако има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване, а именно до Комисия за защита на личните данни.

4. След като изготвим доклад и преди изтичане на три месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с вас, за да ви дадем обратна връзка по подадения от вас сигнал.

5. Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, преписката по вашият сигнал може да бъде прекратена.

6. Разглеждаме всички подадени сигнали за нарушения при спазване на принципите за поверителност, безпристрастност, справедливост, независимост и липса на конфликт на интереси.

7. Осигуряваме защита на сигнализиращите лица от ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, и не допуска извършването на такива действия в рамките на своята организация.

VII. ОТГОВОРНОСТ

За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи административно-наказателна отговорност по чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН. При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, вашият сигнал ще бъде върнат с указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите.

VIII. КЪДЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

1. При въпроси, свързани с подаването на сигнали за нарушения и защитата, с която се ползват сигнализиращите лица, моля да се свържете с лицето ни за контакт на следния имейл адрес dataprivacy@thermox.bg или на телефон: 029533597 

2. Информация относно подаването на сигнал чрез външния канал или чрез оповестяване на информация, може да получите на сайта на Комисията за защита на личните данни, както следва: http://www.cpdp.bg.

Плащане

Наложен платеж или с карта

Отопление номер едно в Скандинавия

Norway

Получете професионална оферта от експерт

Ще ви помогнем да изберете точното отопление за вас

Повече